Marina Kuzmanović

Mr. Sci. Dipl. defektolog-logoped

Blagim, toplim, gotovo roditeljskim pristupom pomaže deci u savladavanju govornih i jezičkih barijera. Na svojim radionicama decu uvek inspiriše i motiviše kroz igru i raznovrsni igrovni materijal. Edukovana je za opštu i specifičnu reedukaciju psihomotorike.