SPECIFIČNOST USTANOVE

Zdrav stil života koji se razvija u vrtiću podrazumeva:
– Vaspitanje i obrazovanje u fizičkom okruženju bogatom podsticajima za razvoj svih aspekata ličnosti
– Mogućnost za fizičke aktivosti i plivanje, pravilnu ishranu i balans različitih tipova aktivnosti
– Pružanje prilike detetu za socijalne interakcije kroz učešće i vršenje izbora (šta, sa kim i na koji način želi da se bavi i  istražuje)
– Razvijanje životnih veština za  uspešno funkcionisanje u zajednici
– Optimalne  uslove  u pogledu broja dece, prostora, sredstava i materijala

 

NA AKADEMIJI TOKOM DANA

DOLAZAK – Dolaskom u vrtić detetu se nudi napitak (čaj, voda, ceđeni sok) a zatim sa vaspitačem odlazi u sobu u kojoj bira ponuđena sredstva i materijale koji su raznovrsni i podsticajni za igru ili tematski vezani za aktivnosti u toku dana ili projekat u koji je dete uključeno. Oko 9.oo sati organizuje se zajednički doručak a situacija se koristi u vaspitnoj funkciji za postepeno osamostaljivanje deteta pri hranjenju i kulturne navike za stolom i tokom obedovanja (bonton za stolom)

VASPITNO-OBRAZOVNI RAD – U skladu sa dečijom prirodom koja svet oko sebe sagledava celovito a ne po izdvojenim oblastima (matematika, govor, priroda….) u osnovi vaspitno-obrazovnog rada je integrisan pristup učenju i rad na projektu. Osmišljavaju se i nude različiti materijali i sredstva koja podstiču decu na istraživanje i proširivanje iskustava i znanja o svetu koji ih okružuje. Deca biraju prostor u kojem će boraviti i sa kim će se igrati. Na osnovu njihovog realnog interesovanja za određenu temu pokreću se projekti sa različitim temama u koji se oni po želji uključuju. Vaspitač prati aktivnost deteta (samostalnu ili u maloj grupi), beleži interesovanja, potrebe i pitanja i na osnovu toga definiše kratkoročne ciljeve za dete što je deo individualizovanog programa. Birajući sadržaj kojim želi da se bavi, aktivnost deteta duže traje a time se razvijaju koncentraciija, pažnja i samostalno učenje. Vaspitno-obrazovne aktivnosti se odvijaju u zatvorenim i otvorenim prostorima za decu.
Obavezni deo dana su fizičke aktivnosti i leti plivanje kojima dete zadovoljava svoju potrebu za kretanjem kroz smenu statičnih i dinamičnih vežbi kao osnov za razvoj zdravih stilova života. Uz to se neguje saradnja sa drugom decom uz uvažavanje individualnih potreba deteta. Aktivnosti se odvijaju u sali ili u dvorištu.
Za decu u godini pred polazak u školu organizuju se dodatno planirane aktivnosti u okviru pripremnog predškolskog programa.
Ostale posebne aktivnosti (engleski, slikanje, muzičke radionice, ples, aikido) ostvaruju se tokom dana u planiranim terminima i uključuju grupu dece u zavisnosti od prethodnog izbora roditelja.

ODMOR – Popodnevni odmor se ostvaruje prema individualnim potrebama deteta : spavanje ili mirne aktivnostu u funciji opuštanja – čitanje knjige, slušanje muzike, kreativne aktivnosti

OBROCI – serviranje obroka zasniva se na individualnim potrebama deteta uz negovanje kulture obedovanja i osamostaljivanje tokom obroka. Tokom celodnevnog boravka deci se serviraju doručak i ručak i dve užine od kojih je jedna voćna.

 

RITAM DANA

VRTIĆ

Nakon dolaska dete bira da li želi samo ili sa drugom decom da se igra sa nekim od ponuđenih materijala do pripreme za doručak.
DORUČAK – u vremenu od 8.30 do 9.00, osamostaljivanje i kulturne navike za stolom i tokom obedovanja.
JUTARNjE FIZIČKE AKTIVNOSTI – različite motoričke igre u sali ili dvorištu
RAD NA PROJEKTU – dete radi na projektu koji je pokrenut na osnovu njegovog stvarnog interesa za određeni problem ili temu. Ono bira sa kim i sa kojim materijalima će istraživati na projektu. Vaspitač u zajedničkom radu prati ostvarivanje postavljenih ciljeva za dete.
BORAVAK NA OTVORENOM – prema izboru deteta: nastavak istraživanja na projektu (istraživačke aktivnosti na otvorenom) ili slobodna igra u dvorištu
VOĆNA UŽINA – u funkciji razvijanja navika zdrave ishrane
DODATNE AKTIVNOSTI – plivanje ili izabrana dodatna aktivnost ili slobodna igra
RUČAK – od 12.30 do 13.30
POPODNEVNI ODMOR – spavanje ili mirne aktivnosti
Planirane aktivnosti učenja iz oblasti pripremnog predškolskog programa za decu u godini pred polazak u školu.
UŽINA – serviranje užine
DALjI RAD NA PROJEKTU/ SLOBODNA IGRA/DODATNA AKTIVNOST – slobodne ili planirane aktivnosti do odlaska kući

 

RITAM DANA

JASLICE

Nakon dolaska u jaslice, vaspitač preuzima dete, nudi mu napitak (čaj, voda, ceđeni sok) a zatim odlazi sa njim u sobu u kojoj dete bira ponuđena sredstva i materijale koji su raznovrsni i podsticajni za igru (senzo-motorički centar, konstrustorski, centar za igre sa lutkom, centar za razvoj krupne motorike itd)
DORUČAK – u vremenu od 8.30 do 9.00 organizuje se zajednički doručak a situacija se koristi u vaspitnoj funkciji za postepeno osamostaljivanje deteta pri hranjenju
AKTIVNOSTI NEGE – vaspitač prilikom presvlačenja beba verbalizuje radnje i blagonaklono se obraća detetu uspostavljajući brižan odnos sa njim. Deci se postepeno skidaju pelene i navikavanje na nošu ostavaruje se u skladu sa individualnim potrebama.
MOTORIČKE IGRE – razne pokretne aktivnosti sa pevanjem koje raduju decu i u koje se rado uključuju
PLANIRANE SITUACIJE UČENjA – deci se nude različiti materijali u centrima interesovanja koji ih podstiču na istraživanje. Vaspitač se igra sa detetom, (individualno ili u maloj grupi) komunicira sa njim, podstiče dete na složenije akcije, proširuje igru uvođenjem novih materijala, davanjem ideja, pokazivanjem. Pri tom, prati njegovu aktivnost, beleži interesovanja, potrebe i veštine i na osnovu toga definiše kratkoročne ciljeve za dete što je deo individuaalizovanog programa.
BORAVAK NA OTVORENOM – prema izboru deteta: nastavak istraživanja na projektu (istraživačke aktivnosti na otvorenom) ili slobodna igra u dvorištu
VOĆNA UŽINA – voće u funkciji razvijanja navika zdrave ishrane
DODATNE AKTIVNOSTI – plivanje ili izabrana dodatna aktivnost ili slobodna igra
RUČAK – serviranje obroka prema potrebama dece, negovanje kulture obedovanja i osamostaljivanje tokom obroka.
POPODNEVNI ODMOR – spavanje prema individualnim potrebama deteta ili mirne aktivnostu u funciji opuštanja (čitanje knjige, slušanje muzike, kreativne aktivnosti)
UŽINA – serviranje užine
SLOBODNE ILI PLANIRANE AKTIVNOSTI do odlaska kući