VRSTE PROGRAMA

REDOVNI PROGRAMI ostvaruju se u mešovitim uzrasnim grupama I to:
– deca uzrasta do 1-3 godine (5-8 dece)
– deca uzrasta 3 – 5,5 godina (10 – 15 dece),
– deca uzrasta od 5,5 do polaska u skolu – pripremni predškolski program

U okviru pripremnog predškolskog programa koji se ostvaruje u uzrasno homogenoj grupi (5,5 do 6,5 godina) u određenom delu dana posebno se planiraju aktivnosti u skladu sa ciljevima pripremnog predškolskog programa.

DODATNI PROGRAM ostvaruju se prema interesovanjima i potrebama dece i roditelja.

Roditelji mogu da izaberu u koji dodatni program žele da  uključe dete što čini deo izabranog paketa.

Uvažavajući činjenicu da dete treba da bude izloženo bogatim podsticajima, redovan program je osmišljen tako da se svoj  deci u toku dana nude različiti sadržaji kako bi ona mogla sama da izaberu onaj sadržaj koji  najviše odgovara njihovim interesovanjima. Vaspitač podržava učenje i razvoj deteta tako što uvažava njegov izbor i na različite načine podstiče učenje i kreće se ka  ciljevima koji su postavljeni za svako dete posebno.

Podrška učenju odgovornosti i radnim navikama ostvaruje se kroz brigu o sopstvenoj bašti organske hrane, promocija zdravog života uz redovne vežbe, plivanje i pravilnu ishranu;

– U ustanovi se organizuju sledeći dodatni programi: engleski jezik, škola slikanja, muzička radionica, aikido i ples.

 

SPECIFIČNOST PROGRAMA

Osnovni principi rada sa decom:

Dobrobit deteta je osnovni uslov i pokretač razvoja i učenja (stvaranje uslova da se dete oseća prijatno, dobrodošlo, prihvaćeno, vredno, jedinstveno, kompetentno i da aktivno učestvuje i doprinosi životu u vrtiću)
– Praćenje i posmatranje deteta u cilju uočavanja jakih strana deteta koje čine osnovu  individualizovanog programa podrške  i razvoja njegovih sposobnosti kroz integrisano učenje
– Obezbeđivanje uslova za razvijanje projekata kao najkvalitetnijih savremenih pristupa u radu i učenju dece predškolskog uzrasta;
– Isticanje značaja komunikacije, saradnje i zajedničkog rada kao sredstva za učenje i napredovanje,
– Razvoj kreativnosti, inovativnosti i rešavanje problema
– Razvijanje partnerskog odnosa sa porodicom i lokalnom zajednicom

 

Deca u vrtiću uče i razvijaju se tako što učestvuju u različitim projektima koje pokreću zajedno deca i vaspitači. Radeći na projektima deca istražuju i uče vođena svojom urođenom radoznalošću i potrebom da razumeju svet oko sebe.  U tome značajnu ulogu ima komunikacija i saradnja s drugom decom i odraslima.  Tokom rada na projektu deca sama biraju  temu ili problem koji ih interesuje i za koji su visoko motivisani. Tada je veća  šansa da se aktivnosti u kojima učestvuju nalaze u „zoni narednog razvoja“  nego da te aktivnosti osmišljavaju, organizuju i vode odrasli prema svojoj proceni. Problem sa kojim se susreću u igri i aktivnostima koje su sami izabrali podstiče decu na rešavanje i traganje za novim strategijama koje proširuju njihovo postojeće znanje i iskustvo.